Trắc nghiệm các định nghĩa vectơ - Hình học 10

5 trắc nghiệm

Cùng nhau củng cố các kiến thức vừa học về Các khái niệm về vectơ thông qua các bài tập sau đây.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):