Unit 1 Tiếng Anh lớp 10 Hội thoại Speaking - A day in the life of


Bài học Speaking Unit 1 lớp 10 - A day in the life of... hướng dẫn các em cách hỏi và đưa ra thông tin từ một thời khóa biểu. Qua những thông tin đó, bài học còn giúp các em nói về những hoạt động hàng ngày của mình trong cuộc sống. 

Tóm tắt bài

1. Unit 1 Lớp 10 Speaking Task 1

Quan is a tenth-grade student. He goes to school every morning. Below is his weekly timetable. Ask and answer questions with a partner, using the information from the timetable. (Quân là học sinh lớp 10. Cậu ấy đi học mỗi buổi sáng. Dưới đây là thời khóa biểu hàng tuần của cậu ấy. Hỏi và trả lời các câu hỏi với bạn học, sử dụng thông tin từ thời khóa biểu.)

  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

7:15

 

Civic

Education

Physics

Physical

Education

English Maths Literature

8:05

 

Information

Technology

Literature Literature Geography

Information

Technology

English
8:55 Maths

 

Biology

Literature History English Maths
9:55 Maths Chemistry Physics

Physical

Education

Physics Maths
10:40

 

 

    Chemistry   Class Meeting

 

Guide to answer

 • A: What time does he have Civic Education lesson on Monday?
 • B: (He has Civic Education) at 7:15.
 • A: What lesson does he have next?
 • B: (He has) Information Technology.
 • A: What day does he have Literature?
 • B: (He has Literature) on Tuesday, Wednesday and Saturday.
 • A: How many periods a week does he have?
 • B: (He has) three periods.
 • A: What class does he have the first period on Thursday?
 • B: (He has) English lesson.
 • A: How many English periods a week does he have?
 • B: (He has) three periods.
 • A: Does he have double or single periods?
 • B: (He has) only single periods.

2. Unit 1 Lớp 10 Speaking Task 2

Talk about Quan's activities, using the pictures below. (Hãy nói về các hoạt động của Quân, sử dụng các tranh bên dưới.)

Speaking Task 2 Unit 1 E10

Guide to answer

 • Quan gets up at 14:00.
 • He reads books at 14:15.
 • At 16:30, he watches TV.
 • At 17:00 he rides to the stadium.
 • He plays football with his friends at 17:15.
 • He rides home at 18:30.
 • He takes a bath at 18:45.
 • At 19:00, he has dinner with his family.
 • At 20:00 he does his homework.

3. Unit 1 Lớp 10 Speaking Task 3

Tell your classmates about your daily routine. (Hãy kể cho các bạn cùng lớp về các hoạt động thường ngày của em.)

Guide to answer

I always get up at 5:30. After a ten-minute morning exercise, I take a bath. Then I have a look at my exercises and learn all my lessons for the day again. At 6 o'clock, I have breakfast. Then I leave home for school on my bike at 6:30.

I have five classes every morning, except for Saturday. I have only four. I have classes from 7 until 11:20 a.m. and usually have lunch at 12. Alter lunch. I usually take a short nap, about twenty minutes. In the afternoon. I study all my lessons and do exercises or homework given in the morning classes.

After dinner, I usually watch TV until 7:30. Then I study and do extra exercises. I usually go to bed at 10:30.

Lời kết

Trên đây là bài học Speaking Unit 1 Tiếng Anh Lớp 10, trong quá trình học bài các em có vấn đề gì thắc mắc vui lòng đặt câu hỏi ở mục hỏi đáp để được hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247