Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật

5 trắc nghiệm 3 bài tập SGK

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch so với động vật có hệ thần kinh dạng lưới:

  • A. Phản ứng chính xác hơn nhưng tiêu tốn nhiều năng lượng hơn
  • B. Phản ứng chính xác hơn và tiêu tốn ít năng lượng hơn
  • C. Phản ứng không chính xác bằng nhưng tiêu tốn ít năng lượng hơn
  • D. Phản ứng không chính xác bằng và tiêu tốn nhiều năng lượng hơn
 • Câu 2:

  Cảm ứng ở động vật là:

  • A. Phản xạ có điều kiện
  • B. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại kích thích bên ngoài hoặc bên trong cơ thể
  • C. Phản xạ không điều kiện
  • D. Khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích từ môi trường sống đảm báo cho sinh vật tồn tại và phát triển
 • Câu 3:

  Dùng một chiếc kim nhọn châm vào thân con thuỷ tức, con thuỷ tức sẽ co toàn thân lại đê tránh kích thích. Bộ phận phân tích và tổng hợp của cảm ứng trên là:

  • A. Tế bào cám giác
  • B. Lưới thần kinh
  • C. Kim nhọn
  • D. Tế bào mô bì cơ
 • Câu 4:

  Động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch so với động vật có hệ thần kinh dạng lưới:

  • A. Phản ứng chính xác hơn nhưng tiêu tốn nhiều năng lượng hơn
  • B. Phản ứng chính xác hơn và tiêu tốn ít năng lượng hơn
  • C. Phản ứng không chính xác bằng nhưng tiêu tốn ít năng lượng hơn
  • D. Phản ứng không chính xác bằng và tiêu tốn nhiều năng lượng hơn
 • Câu 5:

  Nhóm động vật nào sau đây có hệ thần kinh dạng lưới?

  • A. San hô, tôm, ốc
  • B. Hải quỳ, đỉa, nhện, ốc
  • C. Thuỷ tức, giun đất, tằm, châu chấu
  • D. Thuỷ tức, san hô, hải quỳ