Trắc nghiệm Gerund - To infinitive mở đầu câu trong tiếng Anh

5 trắc nghiệm

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm bài tập về Gerund và To infinitive được sử dụng để mở đầu câu trong tiếng Anh. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):