Trắc nghiệm Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) - Lịch sử 11

5 trắc nghiệm 3 bài tập SGK

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Nước thu nhiều lợi nhuận sau 2 cuộc chiến tranh là: 

  • A. Anh
  • B. Pháp
  • C. Liên Xô
  • D.
 • Câu 2:

  Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) ở Mĩ do

  • A. Sản xuất ồ ạt khủng hoảng kinh tế thừa
  • B. Chạy theo lợi nhuận
  • C. Cung vượt quá xa cầu
  • D. A, B, C
 • Câu 3:

  Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) ở Mĩ bắt đầu từ lĩnh vực nào? 

  • A. Công nghiệp
  • B. Tài chính ngân hàng
  • C. Xây dựng
  • D. Thương nghiệp
 • Câu 4:

  Chính sách mới của Tổng thống Ru-dơ-ven vào năm nào? 

  • A. 1932
  • B. 1933
  • C. 1934
  • D. 1935
 • Câu 5:

  Ngày Thứ ba Đen tối là ngày: 

  • A. 29/10/1929
  • B. 29/1/1929
  • C. 2/10/1929
  • D. 30/10/1929