Tran Diep's Profile

Tran Diep

Tran Diep

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Tran Diep đã đặt câu hỏi: Toán Hình 10 Cách đây 2 tuần

    Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi H là điểm đối xứng của B qua G. 

    a) Chứng minh : AH→= \frac{2}{3}AC→ \frac{1}{3}AB→