Nguyễn Minh Hiếu's Profile

Nguyễn Minh Hiếu

Nguyễn Minh Hiếu

08/02/2003

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

  • Nguyễn Minh Hiếu đã đặt câu hỏi: Phương trình nghiệm nguyên Cách đây 3 tháng
  • Nguyễn Minh Hiếu đã đặt câu hỏi: Bất đẳng thức Cách đây 4 tháng

    Cho a, b, c >0 thỏa mãn: abc=ab+bc+ca. Chứng minh:

    1/a+2b+3c  +  1/b+2c+3a  +  1/c+2a+3b =<3/16

  • Nguyễn Minh Hiếu đã đặt câu hỏi: Tìm GTLN-GTNN Cách đây 5 tháng