giúp nhanh với

giúp nhanh với

bởi leduytri tri ngày 14/11/2017

số tự nhiên a chia cho 5 dư 1 thi chữ số tận cùng của a là bao nhiêu ?

Theo dõi (0)

Câu trả lời (10)

 • Tận cùng của a là 1 hoặc 9

  bởi Nguyễn Toàn ngày 14/11/2017
  Like (1)
 • a chia hết cho 5 có thì a có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 ⇒ để a chia cho 5 dư 1 thì a có chữ số tận cùng là 1 hoặc 6 

  bởi cohate27 Đặng ngày 14/11/2017
  Like (0)
 • là 2 chữ số 1 hoặc 6

  bởi Lưu Bảo Trân ngày 15/11/2017
  Like (0)
 • là 2 chữ số 1 hoặc 6

  bởi Lưu Bảo Trân ngày 15/11/2017
  Like (0)
 • là 2 chữ số 1 hoặc 6

  bởi Lưu Bảo Trân ngày 15/11/2017
  Like (0)
 • là 2 chữ số 1 hoặc 6

  bởi Lưu Bảo Trân ngày 15/11/2017
  Like (0)
 • là 2 chữ số 1 hoặc 6

  bởi Lưu Bảo Trân ngày 15/11/2017
  Like (1)
 • là 2 chữ số 1 hoặc 6

  bởi Lưu Bảo Trân ngày 15/11/2017
  Like (1)
 • là 2 chữ số 1 hoặc 6

  bởi Lưu Bảo Trân ngày 15/11/2017
  Like (1)
 • là 2 chữ số 1 hoặc 6

  bởi Lưu Bảo Trân ngày 15/11/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • Bạn D làm 1 bài thi trắc nghiệm kĩ năng với 80 câu hỏi và đạt được 224₫. Với mỗi câu trả lời đúng bạn ấy được 4₫, với mỗi câu trả lời sai bạn ấy bị trừ 2₫. Hỏi bạn ấy đã trả lời sai bao nhiêu câu?

   

 •  Cho tứ giác ABCD. Gọi E,F,G,H thứ tự là trung điểm của AB,BC,CD,DA

  a, Hỏi tứ giác EFGH là hình gì? Vì sao?

  b, Biết diện tích tứ giác EFGH là 35cm^2. Hãy tính diện tích tứ giác ABCD.

 • Tính nhanh giá trị biểu thức:B=(154-1)(154+1)-38.58

 • Ai bk đề thi LS 8 HK1 ko, chỉ với 

 • Cho tam giác ABC gọi DME theo thứ tự là trung điểm của AB ,BC,CA.

  a) Tứ giác ADME là hình gì? vì sao?

  b)Nếu tam giác ABC vuông tại A thì tứ ADME là hình gì ? vì sao?

  c)trong trường hợp tam giác ABC vuông góc tại A cho biết ,AB=KM tính độ dài AM

   

 • Cho tam giác ABC vuông tại A, M là trung điểm BC. Qua A vẽ đường thẳng d vuông góc với AM. Gọi H và K thứ tự là hình chiếu của B và C trên d.Chứng Minh:
  a) A là trung điểm của HK
  b) MH=MK
  c) BH+CK=BC
  d) Cho AB =9cm, AC=12cm. Tính độ dài đường cao AI của tam giác ABC