min max của thể tích

min max của thể tích

bởi Nguyễn Du ngày 12/08/2017

mấy câu gần cuối khó ghê,bạn nào giúp được mình cám ơn nhiều lắm

Câu trả lời (1)

 • Do B và D cách đều S, A, C nên \(BD \bot (SAC)\)

  Gọi O là tâm đáy ABCD. Các tam giác ABD, BCD, SBD là các tam giác cân bằng nhau có đáy BD chung, nên OA=OC=OS. Do đó tam giác ASC vuông tại S.

  Ta có:

   \(\begin{array}{l}{V_{S.ABCD}} = 2.{V_{S.ABC}} = 2.\frac{1}{6}BO.SA.SC = \frac{1}{3}.x\sqrt {A{B^2} - O{A^2}} \\ = \frac{1}{3}x\sqrt {1 - \frac{{1 + {x^2}}}{4}}  = \frac{1}{6}x\sqrt {3 - {x^2}} \end{array}\)

  Bài toán trở thành tìm x để hàm số \(f(x) = x\sqrt {3 - {x^2}} \) đạt giá trị lớn nhất.

  bởi Lê Thanh Hải ngày 12/08/2017
  Like (2)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành với AB=a, AD=2a, \(\widehat{BAD}\) = 600, SA vuống góc với đáy, góc giữa SC và đáy bằng 600. Thể tích khối chóp S.ABCD là V. Tỷ số \(\frac{V}{a^{3}}\) là?

 • Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của A' xuống (ABC) là trung điểm cạnh AB. Mặt bên (ACC'A') tạo với đáy một góc 450. Tính thể tích khối lăng trụ.

 • Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC vuông tại tại A, \(\widehat{ABC}=30^{0}\), SBC là tam giác đều cạnh a và (SAB) \(\perp (ABC)\). Tính thể tích khối chóp S.ABC.

 • Cho khối chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, góc giữa mặt bên và đáy là 600. Gọc M, N là trung điểm cạnh SD, CD. Tính thể tích khối chóp M.ABC theo a.

 • TOÁN THỰC TIỄN

  bởi Tran Sa ngày 12/08/2017 |   1 Trả lời

  Người ta muốn xây một bồn chứa nước dạng khối hộp chữ nhật trong một phòng tắm. Biết chiều dài, chiều rộng, chiều cao của khối hộp đó lần lượt là 5m, 1m, 2m. Biết mỗi viên gạch có chiều dài 20cm, chiều rộng 10cm, chiều cao 5cm. Hỏi người ta sử dụng ít nhất bao nhiêu viên gạch để xây cái bồn đó và thể tích thực của bồn chứa nước là bao nhiêu lít nước? (Gỉả sử lượng xi măng và cát không đáng kể)

 • Cho khối chóp S.ABC có đáy là tam giác đều ABC, \(SA\perp (ABC)\), SA= 2a. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên SB, SC. Tính thể tích khối chóp A.BCKH.