Giúp e bài hình này với ạ

Giúp e bài hình này với ạ

bởi Phước Cường Lý ngày 13/02/2018

Viết ptmp (P) qua M(2;-1;4) và cắt các trục Ox Oy Oz tại P Q R sao cho OR=2OP=3OQ

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan