some whale migrate into warm waters to bear their

some whale migrate into warm waters to bear their

bởi Nguyễn Cường ngày 28/01/2018

some whales migrate into warm water to bear their

 

Theo dõi (0)

Câu trả lời (1)

 • Một số con cá voi di cư đến vùng nước ấm để sinh sản

  bởi Thanh Nguyên ngày 29/01/2018
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • Giup minh voi a

  bởi Kiều Ngân ngày 23/11/2017 |   1 Trả lời

  1. I remember that I told you about the due day of the exam paper.

  -> I remember 

  2. Most of the students are frightened of speaking a foreign language.

  -> Speaking a 

  3. The teacher found her students' exam results disappointing.

  -> The teacher 

  4. About 200 people were waiting for the late train. ( ARRIVED)

  -> By the time 

 • anh văn thpt

  bởi Lý Long ngày 17/11/2017 |   2 Trả lời

  cho mình hỏi có when , while thì chia động từ trong câu như thế nào

 • 1. If you need advice from someone, ask one of your friends. (advise)

  2. Mr Brown sent them an invitation to meet him for a discussion. (invited)

  3. He said that I should give him the book back. (reminded)

  4.It is compulsory for all the students to leave a cash deposit. (required)

  5.I think this is the right street. (appears)

 • từ vưng phần listening unit 1 lớp 10 là gì vây ??

 • At midnight i.......(sleep) but jane......(listen) to music

 • dạ ngoài những cấu trúc câu thường gặp trên còn những ngữ pháp nào đơn giản trong bài không ạ