Hỏi đáp Sinh Học

 • sinh học 9

  bởi Nguyễn Thị Minh Hằng ngày 16/11/2017

  gen, NST, và ADN thì phân tử nào là to nhất.
  giải thik??
  Thanks trước

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • vì sao lại như thế này ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  Thân mềm có tập tính phong phú là do hệ thần kinh phát triển

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
  1. ​​​​ Quan sát hình dạng ngoài của tôm, có thể phân biệt được con đực, con cái không? Qua đặc điểm nào?
  2. Em hãy nêu vài biện pháp nuôi tôm có hiệu quả mà em biết được qua sách vở hoặc báo, đài.
  Theo dõi (0) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tỉ lệ KG F1

  bởi Nguyễn Hoa ngày 12/11/2017

  Xét phép lai P: AaBbDd x AaBbDd. Thế hệ F1 thu đuoejc kiểu gen aaBbdd với tỉ lệ: A.1/32 B.1/2 C.1/64 D.1/4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giúp em với

  bởi Hiên Triệt ngày 11/11/2017

  3 hợp tử cùng loài đều nguyên phân . Số tế bào con sinh ra ở hợp tử 1 bằng 25% so với số tế bào con sinh ra từ hợp tử 2. Sau một số lần nguyên phân hợp tử thứ 3 hình thành số tế bào con chứa 256 NST . Tổng số NST trong các tế bào con phát sinh từ 3 hợp tử là 896. Biết 2n=32. Xác định số lần nguyên phân của mỗi hợp tử và số NST đơn môi trường cung cấp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giúp với!!!

  bởi Phạm Lê ngày 10/11/2017

  Một loài thực vật, Tính trạng màu hoa do hai cặp gen qui định. Cho hai cây đều có hoa hồng giao phấn với nhau, thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% cây hoa đỏ : 37,5% cây hoa hồng : 6,25% cây hoa trắng. Biết ràng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
  I. Trong số cây hoa hồng ở F2, số cây thuần chủng chiểm tỉ lệ 2/3.

  II.Các cây hoa đỏ không thuần chủng ở F2 có 3 loại kiểu gen.

  III. Cho tất cả các cây hhồng ở F2 giao phấn với tất cả các cây hđỏ ở F2, thu được F3 có số cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 11/27.

  IV. . Cho tất cả các cây hhồng ở F2 giao phấn với các cây htrắng , thu được F3 có KHPL theo tỉ lệ: 2 cây hhồng: 1 cây htrắng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • chiều cao của một loài cây được quy định bởi 4 gen không alen nằm trên 4 cặp NST tương đồng khác nhau. Trong đó cây cao nhất có chiều cao là 320 cm và mỗi alen trội làm chiều cao giảm đi 15 cm.Cho cây cao nhất lai với cây thân thấp được F1 cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Tính theo lí thuyêt, tỉ lệ cây có chiều cao 290 cm ở F2 là: A. 6/64 B. 7/64 C. 1/64 D. 5/64

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ở người: D quy định mắt đen, d quy định mắt xanh. Liên quan đến nhóm máu có: - Nhóm máu A do gen IA quy định. - Nhóm máu B do gen IB quy định. - Nhóm máu O tương ưng với kiểu gen IO IO - Nhóm máu AB tương ứng với kiểu gen IA IB. Biết rằng IA và IB là trội hoàn toàn so với IO ,các cặp gen quy định các tính trạng trên nằm ở trên các cặp NST thường khác nhau. Với các cặp tính trạng trên, số tổ hợp kiểu gen khác nhau ở người là:
  A. 18 B. 16 C. 32 D. 9

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Khi lai hai cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi một cặp tính trạng tương phản, F2 thu được 16 kiểu tổ hợp giao tử. có thể kết luận về hiện tượng di truyền của tính trạng trên là tính trạng do hai cặp gen không alen
  A. phân ly độc lập, tổ hợp tự do, tác động riêng rẽ lên sự hình thành tính trạng.
  B. phân ly độc lập, tổ hợp tự do, cùng tác động lên sự hình thành một cặp tính trạng.
  C. cùng nằm trên một nhiễm sắc thể, cùng tác động lên sự hình thành tính trạng.
  D. cùng nằm trên một nhiễm sắc thể, tác động riêng rẽ lên sự hình thành tính trạng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ở một loài, hình dạng quả do 2 cặp gen không alen tương tác với nhau quy định. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả hai alen trội A và B cho quả dẹt, nếu chỉ có gen B biểu hiện quả tròn, các kiểu gen còn lại cho quả dài. Khi lai hai dòng thuần chủng quả dẹt lai với quả dài nhau, F1 100% quả dẹt. Cho F1 giao phối với nhau được F2: 9 dẹt: 3 tròn: 4 dài. Nếu cho F1 lai với cây có kiểu gen Aabb, tỉ lệ phân li kiểu hình ở thế hệ lai là
  A. 3 quả dẹt: 1 quả tròn: 4 quả dài B. 1 quả dẹt: 2 quả tròn: 1 quả dài.
  C. 3 quả dẹt: 4 quả tròn: 1 quả dài D. 4 quả dẹt : 3 quả tròn : 1 quả dài

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  Ở đậu Hà Lan. A-hạt vàng, a-hạt xanh; B-hạt trơn, b-hạt nhăn. Cho đậu hà lan F1 lai với nhau thu được thề hệ sau có tỷ lệ phân ly 3 vàng, nhăn : 1 xanh, nhăn. Kiểu gen của F1 là
  A. Aabb B. AABb C. aaBb D. AaBB

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy