Hỏi đáp Sinh Học

 • GIÚP VỚI Ạ !!!

  Cho (P):\frac{AbD}{aBd} x \frac{AbD}{aBd} . Biết không có đột biến xảy ra, theo lý thuyết .có bao nhiêu kết luận đúng với thế hệ F1?

  (1) có tối đa 27 KG về 3 locut trên

  (2) có tối đa 8 loại G đồng hợp về cả 3 loại locut trên

  (3) có tối đa 12 loại KG dị hợp về 1 trong 3 locut trên

  (4) có tối đa 4 loại KG dị hợp về 3 locut trên

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Một quần thể tực vật, xét 3 gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường: gen thứ nhất và gen thứ 2 có 2 alen, gen thứ 3 có 3 alen. Quá Trình giao phối ngẫu nhiên sẽ tạo ra trong quần thể tối đa số KG dị hợp về tất cả các cặp là:

  A.6

  B.15

  C.21

  D.12

   

  Gửi câu trả lời Hủy
 • 35. Ở một loài động vật, xét 2 gen nằm trên 2 cặp NST khác nhau, mỗi gen có 2 alen và qui định 1 tính trạng, các alen trội là trội htoan. Cho lai 2 cá thể thuần chủng có kiểu hình khấc nhau về cả 2 tish trạng giao phối vs nhau thu đc F1. Cho các cá thể F1 giao phối vs nhau thu đc F2 có 6 kiểu hình. Biế k có đột biến, sự biểu hiện of gen k phụ thuộc vào mtrg. Có tói đa bao nhiêu phép lai F1 thỏa mãn ?

  36. Ở 1 loài động vật xét 2 gen cùng nằm trên 1 NST thường, mỗi gen gồm 2 alen và qui định 1 tish trạng, alen trội là trội hoàn toàn, nếu có trao đổi chéo thì chỉ xảy ra ở một giới vs tần số bất kì. Cho 2 cá thể dị hợp tử về 2 cặp gen giao phối vs nhau thu đc đời con có tỉ lệ kiểu hình 1:2:1, theo lí thuyết có tối đa bao nhiêu phép lai phù hợp vs kết quả trên ?

   

  Cảm ơn mọi người 

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Kết luận nào sau đây đúng

  bởi ngày 23/05/2017

   

   

   

   

  Ở một loài thực vật ,khi cho cây p có kiểu hình hoa đỏ,quả dẹt tự thụ phấn thu được f1 gồm:40,5% hoa đỏ,quả dẹt:29,25% hoa đỏ,quả tròn:15,75 hoa trắng,quả dẹt:8,25% hoa trắng quả tròn:5,25% hoa đỏ,quả dài:1% hoa trắng, quả dài. Biết không xảy ra đột biến, diễn biến của quá trình sinh hạt phấn và sinh noãn như nhau, màu hoa do 1 cặp gen quy định. Có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?        

  A. F1 cho giao tử ABD=5%   

  B. Tần số hoán vị gen của F1 là 10%.    C. Fa có 8 loại kiểu hình khác nhau. D. Fa có tỉ lệ hạt tròn, nhăn,trắng bằng 1/5

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ở một quần thể ngẫu phối, xét 2 locut cùng nằm trên đoạn không tương đồng của NST giới tính X. Mỗi locut có 5 alen, các alen này liên kết hoàn toàn. Trong quần thể có tối đa bao nhiêu kiểu gen khi giảm phân cho 2 loại giao tử.

  A. 325                B. 300                   C. 650                     D. 350

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên NST thường quy định. Giả sử tại 1 xã miền núi, tỷ lệ người mắc bệnh là 1/10000. Một cặp vợ chồng trong xã này không bị bệnh bạch tạng. Xác suất để họ sinh con không bị bệnh bạch tạng là bao nhiêu? Biết rằng quần thể đang cân bằng về mặt di truyền.

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ở một loài thực vật, cho cây thân cao tự thụ phấn, đời F1 thu được 2 loại kiểu hình với tỉ lệ 9 cây thân cao: 7 cây thân thấp. Cho tất cả các cây thân cao F1 giao phấn ngẫu nhiên thì tỷ lệ kiểu hình ở đời con la:

  A. 9 cao: 7 thấp

  B. 64 cao: 17 thấp

  C. 7 cao: 9 thấp 

  D. 17 cao: 64 thấp

  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho e hỏi???

  bởi Nhái Nhung ngày 11/05/2017

  Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp; alen B qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b qui định hoa vàng. Hai cặp này nằm trên 1 cặp NST tương đồng. Alen D qui định quả tròn trội hoàn toàn so với d qui định quả dài, cặp gen Dd nằm trên cặp NST tương đồng số II. Cho giao phấn giữa 2 cây (P) đều thuần chủng được F1 dị hợp 3 cặp gen trên. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2, trong đó cây kiểu hình thấp, hoa vàng, quả dài chiếm 4%. Biết rằng HVG xảy ra ở cả trong quá trình phát sinh giao tử đực và cái với tần số bằng nhau. Tính theo lý thuyế, cây có kiểu hình thân cao, hoa đỏ quả tròn ở F2 chiếm tỷ lệ:

  A. 16,5% 

  B. 66.0%

  C. 49,5%

  D. 54%

  Gửi câu trả lời Hủy
 • quy luật di truyền

  bởi Nguyen DiuHien ngày 10/05/2017

  Ở một loài động vật, xét hai gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể thường. Mỗi gen gồm hai alen và quy định một tính trạng. Alen trội là trội hoàn toàn, nếu có trao đổi chéo thì chỉ xảy ra ở một giới với tần số bất kì. Cho hai cá thể dị hợp tử về hai cặp gen giao phối với nhau thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình 1 : 2 : 1. Theo lí thuyết, có tối đa bao nhiêu phép lai phù hợp với kết quả trên?

  A. 5.     B. 2.     C. 3.     D. 4. 

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ở một loài động vật, xét hai gen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể khác nhau; mỗi gen có hai alen và quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Cho hai cá thể thuần chủng có kiểu hình khác nhau về cả hai tính trạng giao phối với nhau thu được F1. Cho các cá thể F1 giao phối với nhau thu được F2 có 6 kiểu hình. Biết rằng không phát sinh đột biến mới và sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Có tối đa bao nhiêu phép lai ở F1 thỏa mãn?

  A. 3.    B. 2.    C. 4.    D. 5. 

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chào mọi người. Mọi người hướng dẫn em bài này với ạ. Em cảm ơn .

  Giao phối những con gà chân ngắn với con chân dài, thu được F1 đồng loạt chân ngắn. Tiếp tục cho đời con giao phối với nhau qua các thế hệ. Ở F3 có tỉ lệ kiểu hình là 13 chân ngắn : 3 chân dài. Cho biết tính trạng do một cặp gen qui định, mọi diễn biến trong giảm phân và thụ tinh bình thường, sức sống của các hợp tử và của các cá thể con đều đạt 100%. Theo lý thuyết thỉ lệ kiểu hình ở F2 là:

  A. 13 chân ngắn : 3 chân dài

  B. 3 chân ngắn : 1 chân dài (con đực)

  C. 3 chân ngắn : 1 chân dài

  D. 3 chân ngắn : 1 chân dài (con cái).

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài này làm sao đây mọi người? Giúp em với ạ 

  Thế hệ xuất phát của một quần thể tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen là 0,1AA : 0,4Aa : 0,5 aa. Theo lí thuyết, ở thế hệ F3 loại kiểu gen aa chiếm tỉ lệ là:

  A. 50%

  B. 60%

  C. 65%

  D. 67,5%

  Gửi câu trả lời Hủy