Cách giải bài tập này

Cách giải bài tập này

bởi Nguyen Anhh ngày 24/08/2017

Một gen có M=72×10^4 và có 850 nucleotit loại xitozin . Gen nói trên tự nhân đôi 3 lần liên tiếp thì số lượng nucleotit tự do trong môi trường nội bảo cần cung cấp là

Theo dõi (0)

Câu trả lời (1)

 • Số nu của gen: N = M/300=72×10^4/300 = 2400 (nu) 

  X=G= 850 nu

  A=T=(N-2G)/2 = ( 2400 - 2*850)/2 = 350 nu 

  Nmtcc=N*(2^x-1)= 2400 (2^3-1) = 16800 nu

  Xmtcc = Gmtcc=G*(2^x-1)= 850 (2^3-1) = 5950 nu

  Amtcc= Tmtcc= A*(2^x-1)=350 (2^3-1) = 2450 nu

   

  bởi Nguyễn Thị Lưu ngày 25/08/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • / Đặc điểm nào là không đúng đối với Ribôxôm .
  A. Mỗi Ribôxôm gồm 2 tiểu phần luôn liên kết với nhau
  B. Trên Ribôxôm có hai vị trí : P và A ; mỗi vị trí tương ứng với một bộ ba
  C. Trong quá trình dịch mã,Ribôxôm trượt từng bước một tương ứng với từng bộ ba trên mARN
  D. Các Ribôxôm được sử dụng qua vài thế hệ tế bào và có thể tham gia tổng hợp mọi loại prôtêin

 • sinh hoc 12

  bởi Đức Minh ngày 13/09/2017 |   0 Trả lời

  2nAA + consixin thi ra gi a

 • ở một loài thực vật gen quy định chiều cao có 3 alen trội hoàn toàn theo thứ tự A>a>a1. đột biến đã tạo ra dạng tam bội F1 có kg Aaa1. nếu cho rằng quá trình giảm phân diễn ra tạo nên các giao tử 2n và n bình thường F1 tự thụ phấn tỉ lệ phân li kiểu hình ở thế hệ con là

 • tỉ lệ sấp ngửa của đồng xu là j?

   

 • bài tậ SInh học

  bởi Ha Ye ngày 05/09/2017 |   0 Trả lời

  đoạn mạch thứ nhất của gen có trình tự các nu: 3'GXXTTAAT5'. XĐ:

  a. trình tự các nu của đoạn mạch thứ 2

  b. số nu mỗi loại của đoạn gen

  c. tỉ lệ A+G / T+X ở đoạn mạch 1, 2 và cả gen

  d. số liên kết hidro của đoạn gen này

 • Một Operon của vi khuẩn E.Coli có 3 gen cấu trúc là X,Y,Z. Người ta phát hiện 1 dòng vi khuẩn bị đột biến trong sản phẩm của gen Y bị thay đổi vè trình tự và soos lượng axit amin còn sản phẩm của gen X và Z vẫn bình thường. Nhiều khả năng trật tự của các gen cấu trúc trong operon này kể từ promotor là:

  A. Y,Z,X

  B. Z,Y,X 

  C. Y,X,Z

  D. X,Z,Y