Hỏi đáp Hóa Học

 • Bài tập về muối KNO3

  bởi Chai Chai ngày 25/07/2017

  A/C cho em hỏi câu này với. Em cảm ơn nhé!

  Hòa tan 11,2 gam KNO3 vào 128,8 gam nước, thu được dung dịch (X).
  Dung dịch (X) có nồng độ phần trăm là:

  A. 6%                                     B. 7%                          C.8%                           D.9%

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoà tan hết 13,52 gam hỗn hợp X gồm Fe, Al, Fe3O4 và Al2O3 bằng dung dịch chứa x mol H2SO4 và 0,5 mol HNO3 thu được dung dịch Y, hỗn hợp khí Z gồm 0,1 mol NO2 và 0,04 mol NO (không còn sản phẩm khử nào khác). Chia Y thành 2 phần bằng nhau:

  - Phần 1: Phản ứng với dung dịch NaOH 1M đến khi khối lượng kết tủa không thay đổi nữa thì vừa hết V ml, thu được 7,49 gam một chất kết tủa.

  - Phần 2: Phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 30,79 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

  Giá trị của V là: A. 420 B. 450 C. 400 D. 360v

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hợp chất ion G tạo nên từ các ion đơn nguyên tử M2+ và X2-. Tổng số hạt (nơtron, proton, electron) trong phân tử G là 84, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 28 hạt. Số hạt mang điện của ion X2- ít hơn số hạt mang điện của ion M2+ là 20 hạt. Vị trí của M trong bảng tuần hoàn là

  A. ô 8, chu kì 2, nhóm VIA.

  B. ô 20, chu kì 4, nhóm IIA.

  C. ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIB.

    D. ô 12, chu kì 3, nhóm IIA

  Em cảm ơn ạ!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thủy phân este X trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ y và Z. từ y có thể chuyển hóa thành z bằng một phản ứng. chất x là?

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mn giúp đỡ em với nhé! laugh

  A, B ở hai phân nhóm chính liên tiếp trong bảng. B thuộc nhóm 5. Ở trạng thái đơn chất chúng không phản ứng với nhau.Tổng số p trong 2 hạt nhân nguyên tử bằng 23. Vị trí của A trong bảng tuần hoàn là

  A. Chu kì 3, nhóm VIA

  B. Chu kì 3, nhóm IVA

  C. Chu kì 2, nhóm IVA

  D. Chu kì 2, nhóm VIA

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giúp em đi ạ. thanks

  Có các mệnh đề sau:

  (a) Bảng hệ thống tuần hoàn gồm có 13 nguyên tố s.

  (b) Bảng hệ thống tuần hoàn gồm có 30 nguyên tố p.

  (c) Bảng tuần hoàn gồm 3 chu kì nhỏ và 4 chu kì lớn.

  (d) Bảng hệ thống tuần hoàn có 7 hàng ngang, ứng với 7 chu kì.

  (e) Bảng hệ thống tuần hoàn có 16 cột dọc, ứng với 8 nhóm A và 8 nhóm B.

  (g) Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố có khối lượng nguyên tử luôn tăng dần.

  (h) Mendeleev xếp các nguyên tố vào bảng tuần hoàn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

  Số mệnh đề đúng là:

  A. 2           B. 3          C. 4       D. 5

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giải thích giùm câu này với, mấy bạn ơi...

  Cho các thông tin sau:

  Ion X2- có cấu trúc electron: 1s22s22p63s23p6.

  Nguyến tố Y có tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử là 40. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12.

  Ion Z2+ có tổng số hạt mang điện tích dương trong hạt nhân bằng 29.

  Vị trí của X, Y, Z trong bảng tuần hoàn lần lượt là:

  A. (X: ô 16, chu kỳ 3, nhóm VIA); ( Y: ô 13, chu kì 3, nhóm IIIA); (Z: ô 29, chu kì 4, nhóm IB).

  B. (X: ô 16, chu kỳ 3, nhóm VIA); ( Y: ô 13, chu kì 3, nhóm IA); (Z: ô 29, chu kì 4, nhóm IIB).

  C. (X: ô 20, chu kỳ 4, nhóm IIA); ( Y: ô 13, chu kì 3, nhóm IIIA); (Z: ô 29, chu kì 4, nhóm IB).

  D. (X: ô 16, chu kỳ 3, nhóm VIA); ( Y: ô 13, chu kì 3, nhóm IIIA); (Z: ô 31, chu kì 4, nhóm IIIA).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giúp tớ

  ?????

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Một câu lí thuyết khó ạ. Giải thích cách chọn đáp án cho em với anh/chị ơi.

  Cho 3 nguyên tố A, M, X có cấu hình electron lớp ngoài cùng (n = 3) tương ứng là ns1, ns2 np1 , ns2 np5 . Phát biểu nào sau đây không đúng ?

  A. A, M, X lần lượt ở các ô thứ 11, 13, 17 của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  B. A, M, X thuộc nhóm IA, IIIA, VIIA

  C. A, M, X đều thuộc chu kì 3

  D. Trong 3 nguyên tố , chỉ có X là nguyên tố kim loại

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Một câu kinh dị luôn, mm giúp vs ạ.

  Ở trạng thái cơ bản:

   - Phân lớp electron ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố X là np2n+1.

  - Tổng số electron trên các phân lớp p của nguyên tử nguyên tố Y là 7.

  - Số hạt mang điện trong nguyên tử nguyên tố Z nhiều hơn số hạt mang điện trong nguyên tử nguyên tố X là 20 hạt.

  Có các nhận định sau về X, Y, Z:

  (a) Nguyên tố X có tính phi kim mạnh nhất.

  (b) Nguyên tố X và Y thuộc 2 chu kì kế tiếp.

  (c) Độ âm điện giảm dần theo thứ tự X, Y, Z.

  (d) Oxit và hiđroxit của Y có tính lưỡng tính.

  Số nhận định đúng là

  A. 3    B. 2         C. 4        D. 1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giúp mình với :)

  bởi Phạm Ngân ngày 23/07/2017

  Thuỷ phân hoàn toàn 12 gam hợp chất X  công thức phân tử C4H12O2N2 bằng dung dịch NaOH được muối P và chất Q. Nếu thuỷ phân hoàn toàn 12 gam chất X trong dung dịch HCl thu được 2 muối Y và Z. Biết 4 chất P,Q,Y,Z đều có số nguyên tử cacbon trong phân tử bằng nhau và đều là hợp chất chứa nito. Hai chất Q,Z không chứa oxi. Khối lượng Q,Z ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho X, Y, Z là ba nguyên tố liên tiếp nhau trong một chu kì của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Tổng số các hạt mang điện trong thành phần cấu tạo nguyên tử của X, Y, Z bằng 72. Phát biểu nào sau đây không đúng?

  A. Các ion X+, Y2+, Z3+ có cùng cấu hình electron 1s22s22p6.

  B. Bán kính của nguyên tử theo thứ tự giảm dần là X > Y > Z.

  C. Bán kính ion theo thứ tự tăng dần là X+ < Y2+ < Z3+.

  D. Bán kính ion theo thứ tự giảm dần là X+ > Y2+ > Z3+.

  Cảm ơn trước nha.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy