Hỏi đáp Hóa Học

 • trình bày các thí nghiệm xác định thành phần định tính và định lượng của nước

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • trong phòng thí nghiệm khí amoniac được điều chế bằng cách cho muối amoniac tác dụng với dung dịch kiềm đun nóng nhẹ . hình vẽ nào sau đây biểu diễn phương pháp thu khí NH3 tốt nhất

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 15. Tính nồng độ mol của dd axit sunfuric và dd NaOH biết rằng: 30ml dd axit sunfuric được trung hòa hết bởi 20ml dd NaOH và 10ml dd KOH 2M; 30ml dd NaOH được trung hòa hết bởi 20ml dd axit sunfuric và 5ml dd HCl 1M?   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhiệt phân 24g CaCO3

  bởi Ah'ss Min'ss ngày 08/11/2017

  Bài 14. Nhiệt phân 24g CaCO3 trong một thời gian thu được chất rắn A. Hòa tan hoàn toàn A trong dd HCl 14,6% thu được dd B và 1,344 lít khí đo ở đktc. Viết các ptpư xảy ra? Xác định thành phần phần trăm của các chất rắn có trong A? Xác định hiệu suất của phản ứng nhiệt phân CaCO3 nói trên?

   

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giúp mình với

  bởi Clorua Natri ngày 07/11/2017

  HCl+Cu---> ?

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 đun nóng, sau một thời gian thu được 6,96 g hỗn hợp chất rắn X. cho X tác dụng hết với dd HNO3 0,1M vừa đủ thu được dd Y và 2,24 lít hỗn hợp khí gồm NO , NO2 có tỉ khối so với hidro là 21,8. Hấp thụ hết khí nung vào nước vôi trong dư thu được khối lượng kết tủa là: 

  A. 5,5g

  B. 6 g

  C. 6,5 g

  D.7g

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho 316 gam một dung dịch muối hidrocacbonat (A) 6.25% vào dung dịch h2so4 loãng vừa đủ , sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 16.5 gam muối sunfat trung hòa .Mặt khác cũng cho lượng dung dịch muối hidrocacbonat (A) như trên vào dung dịch HNO3 vừa đủ rồi cô cạn từ từ dung dịch sau phản ứng thì thu được 47 gam muối B . Xác định A và B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • viết phương trình phản ứng trong đó 0.75 mol H2SO4 tham gia phản ứng sinh ra 33.6 lít SO2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  Đốt cháy hoàn toàn 4,68g hỗn hợp gồm Mg và Al trong O2 dùng dư thu được m gam hỗn hợp rắn gồm 2 oxt X.Hòa tan hoàn toàn m gam rắn X cần dùng 300ml dung dịch h2so4 0,8M.Tìm giá trị của m

   

  Cho 12 gam hỗn hợp Na và Al vào nước dư thu được 5,375l khí H2 (đkc) và còn ại m gam rắn không ta. tìm giá trị của m?

   

  Theo dõi (0) 8 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giúp e câu này vs ạ..

  bởi an nhiên ngày 06/11/2017

  Hỗn hợp X gồm propin, but–1–in, vinylaxetilen, pent-1-in. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong nước amoniac dư thu được (m + 26,75) gam kết tủa. Mặt khác m gam hỗn hợp X làm mất màu tối đa 88 gam brom. Hiđro hoá m gam hỗn hợp X (xúc tác Ni, đun nóng) thu đ ược hỗn hợp Y. Đốt hết lượng Y nầy thu được 47,08 gam CO2. Phần trăm khối lượng vinyl axetilen trong hỗn hợp X là
  A. 19,84% 
  B. 21,25% 
  C. 20,04% 
  D. 18,08%

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 13,35 gam hổn hợp X gồm H2NCH2COOH và CH3CH(NH2)COOH tác dụng với V mL đúng dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Biết dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCL 2M . Giá trị của V là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hòa tan hoàn toàn 26,8g MgCO3 và CaCO3 vào dung dịch HCl dư, thoát ra 6,72 lít (đktc). Khối lượng CaCO3 là:

  A. 8,4g     B. 16,8g     C. 10g     D. 20g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy