Phương trình ion rút gọn

Phương trình ion rút gọn

bởi thanh hằng ngày 20/07/2017

Một câu lí thuyết mà è như tự luận luôn ak mn cứu em với....huhu

Cho các phản ứng sau:

(a) FeS + 2HCl →  FeCl2 + H2S

(b) Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S

(c) 2AlCl3 + 3Na2S + 6H2O →  2Al(OH)3 + 3H2S + 6NaCl

(d) KHSO4 + KHS → K2SO4 + H2S

(e) BaS + H2SO4 (loãng) → BaSO4 + H2S

Số phản ứng có phương trình ion rút gọn S2- + 2H+ → H2S là

A. 4   B. 3  C. 2  D. 1

Câu trả lời (2)

 • Chào Hằng, câu trả lời chi tiết cho em đây:

  Phương trình ion rút gọn của a: FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S

  Phương trình ion rút gọn của b: S2- + 2H+ → H2S

  Phương trình ion rút gọn của c: 2Al3+ +3S2- + 6H2O → 3Al(OH)3 + 3H2S

  Phương trình ion rút gọn của d: HSO4- + HS- → H2S + SO42-

  Phương trình ion rút gọn của e: Ba2+ + S2- + 2H+ + SO42- → BaSO4 + H2S

  Vậy chỉ có b thỏa mãn. Đáp án D. 

  Okie nha!

  bởi Anh Trần ngày 20/07/2017
  Like (0)
 • yes like

  bởi thanh hằng ngày 22/07/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • Bạn nào chỉ mình phương pháp làm bài này với ạ. laugh nhai nãy giờ chưa ra. hic

  Dung dịch A chứa các ion Na+, NH4+. SO42-. CO32- 
  a. Dung dịch A trên có thể điều chế từ hai muối trung hòa nào.? 
  b. Chia dung dịch A làm 2 phần bằng nhau: 
  - phần thứ nhất cho tác dụng với dung dich Ba(OH)2 dư. đun nóng ta thu được 4.3 g kim loại kết tủa X và 470,4 ml khí Y ở 13,5độ C và 1atm 
  - Phần thứ 2 cho tác dụng víw dung dịch HCl dư thu được 235.1 ml khí ở 13.5 độ C và 1 atm. Tính tổng khối lượng các muối trong 1/2 dung dịch A

 • 1cho v lit khi co2 hap thu het vao 100 ml dd chua hh naoh 0,06 M va ba(oh)2 0,12 M  thu duoc 1,97 g ket tua  gia tri lon nhat cua v la

  cau2 hap thu hoan toan 3,36 lit khi co2 vao 2 lit dd  ba(oh)2 amol/l sau pu thu duoc 9,85  g ket tua gia tri a la

 • cho hap thu v lit co2 vao 100 ml dd naoh 1M va ca(oh)2 3M sau pu thu duoc 20 g ket tua va dd a . rot tu 200 ml dd ca(oh)2  co nong do x (M) vao dd a thu duoc 20 g ket tua nua gia tri v va x la

 •  them tu tu 70ml dd h2so4 1 m vao100 ml dd na2co3 1m thu duoc  dd y cho ba(oh)2 du vao dd y thu duoc m g ket tua tinh m

 • them tu tu 300 ml hcl1 m vao200 ml na2co3 1m thu duoc dd a va vl co2 them nuoc voi trong du  vao dda thu duoc mg ket tua  gia tri m va v

 • Mọi người giúp mình câu hỏi dưới đây với nhé. cảm ơn nhiều.

  Dung dịch X chứa các ion: Fe3+, SO42-, NH4+, Cl-. Chia dung dịch X thành hai phần bằng nhau:

  - Phần một tác dụng với lượng dư dd NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (ở đktc) và 1,07 gam kết tủa.

  - Phần hai tác dụng với lượng dư dd BaCl2, thu được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dd X là (cho rằng quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi)

  A. 3,73 gam.

  B. 7,04 gam.

  C. 7,46 gam.

  D. 3,52 gam.