Ankan . các bạn giúp mik vs

Ankan . các bạn giúp mik vs

bởi Tường Vy ngày 11/01/2018

một ankan có 12 nguyến tử H trong phân tử . xác định công thức phân tử 

Theo dõi (0)

Câu trả lời (1)

 • Công thức tổng quát của ankan là CnH2n+2

  Mà số nguyên tử H = 12 phải hơm.

  2n+ 2 = 12 => n = 5

  C5H12

  bởi Đan Nguyên ngày 14/01/2018
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • 1cho 11,46 g hon hop ba(no3)2 , bacl2 tac dung vua du  voi v lit  dd gom (nh4)2so4 0,5 M  na2so4 1M  k2so4 0,5 M thu duoc 11,65  g ket tua va  dd x co can dd x thu duoc m g muoi tinh v va m

  2 cho 200 ml hh axit  hcl  h2so4 loang pu voi 1 luong fe du thu duoc 4,48  lit khi  va dd a lay 1/10 dd a pu voi bacl2 du thu duoc 2,33 g ket tua tinh nong do so mol/l cua hcl h2so4 , mfe

   

   

   

 • cho 316 gam một dung dịch muối hidrocacbonat (A) 6.25% vào dung dịch h2so4 loãng vừa đủ , sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 16.5 gam muối sunfat trung hòa .Mặt khác cũng cho lượng dung dịch muối hidrocacbonat (A) như trên vào dung dịch HNO3 vừa đủ rồi cô cạn từ từ dung dịch sau phản ứng thì thu được 47 gam muối B . Xác định A và B

 • Một câu hỗn hợp kim loại + axit HNO3 hơi dài như này: Mn thảo luận chung đi.

  Hòa tan hoàn toàn 11,25 gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại Al và Mg vào dung dịch HNO3 (vừa đủ), sau phản ứng thu được dung dịch Y và 7,84 lít khí NO (đktc, là sản phẩm khử duy nhất).

  a) Tính thành phần % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.

  b) Cô cạn dung dịch Y rồi nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z. Tính khối lượng chất rắn Z. (Biết hiệu suất phản ứng đạt 100%)                                                                                           

  c) Cho 40,8 gam hỗn hợp A gồm Cu, Fe3O4 vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 2,24 lít khí không màu hóa nâu trong không khí (đktc), dung dịch B và 1,6 gam kim loại. Cô cạn dung dịch B thu được m gam muối khan. Tính m?

 • Chỉ mình hóa 11 với

  1) một dd chứa 0,02 mol Cu2+ , 0,03 mol K+, x mol Cl- và y mol SO4 2-. tổng khối lượng muối tan có trong dd là 5,435 g. tính x và y 
  2)cho 200 ml dd gồm MgCl2 0,3 M, AlCl3 0,45 M và HCl 0,05 M tác dụng hoàn toàn với V lit dd C gồm NaOH 0,02 M và Ba(OH)2 0,01 M. tính V để được kết tủa lớn nhất và lượng kết tủa nhỏ nhất. tính khối lượng kết tủa đó .
  tính tổng khối lượng các muối khan thu được sau khi cô cạn dd X (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi) 

 • Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOh vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol Hcl và b mol ZnSO4, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau

 • Cho X, Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic (MX < MY); cho Z là ancol có cùng số nguyên tử cacbon với X; T là este hai chức tạo bởi X, Y và Z. Đốt cháy hoàn toàn 11,16 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T cần vừa đủ 13,216 lít khí O2 (đktc), thu được khí CO2 và 9,36 gam nước. Mặt khác 11,16 gam E tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,04 mol Br2. Khối lượng muối thu được khi cho cùng lượng E trên tác dụng với NaOH dư là

  A. 4,68 gam.                   B. 5,04 gam.                   C. 5,80 gam.                   D. 4,04 gam.

  Em cảm ơn ạ!