Hỏi đáp GDCD Lớp 12

 • Công ty x đã chấm dứt hợp đồng lao động với chị y sau khi chị vừa sing con, chị y đã khiếu nại, giám đốc công ty đã giải quyết cho chị. Hỏi giám đốc công ty trong trừơng hợp này đã thực hiện hình thức nào của pháp luật?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chị x bị công ty chấm dứt hợp đồng sau khi mới sinh con. Chị đã khiếu nại, giám đốc cũng đã giải quyết cho chị. Trong trường hợp này, chị x và giám đốc đã

  A, sử dụng p.luật và thi hành p.luật.    

  B. Sử dụng p.luật  và tuân thủ p.luật.

  C. Sử dụng p.luật và áp dụng p.luật

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quyền nào dưới đây là quyền dân chủ của công dân

  A khiếu nại tố cáo b tự do ngôn luận c bất khả xâm phạm về chỗ ở d quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy