Trắc nghiệm Chính sách quốc phòng và an ninh - GDCD 11

5 trắc nghiệm

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Nền quốc phòng và an ninh nước ta là

  • A. Nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân
  • B. Nền quốc phòng toàn dân vững mạnh
  • C. Nền quốc phòng và an ninh nhân dân
  • D. Nền quốc phòng khu vực
 • Câu 2:

  Lực lượng nòng cốt để bảo vệ Tổ quốc là

  • A. Đảng và Nhà nước
  • B. Toàn dân
  • C. Đảng, Nhà nước và nhân dân
  • D. Quân đội nhân dân, công an nhân dân
 • Câu 3:

  Kết hợp quốc phòng với an ninh, đó là kết hợp sức mạnh của

  • A. Lực lượng và thế trận quốc phòng với lực lượng và thế trận an ninh
  • B. Lực lượng quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân
  • C. Lực lượng quốc phòng an ninh
  • D. Lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân
 • Câu 4:

  Pháp luật quy định củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ của

  • A. Công an nhân dân
  • B. Quân đội nhân dân
  • C. Toàn dân
  • D. Công dân
 • Câu 5:

  Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong các nội dung của chính sách?

  • A. Dân số
  • B. Văn hóa
  • C. Quốc phòng và an ninh
  • D. Đối ngoại