Trắc nghiệm Chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ, văn hoá - GDCD 11

10 trắc nghiệm 8 bài tập SGK

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ở nước ta là

  • A. Đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện
  • B. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài
  • C. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước  
  • D. Giữ gìn, phát triển và truyền bá văn minh nhân loại
 • Câu 2:

  Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục nhằm

  • A. Đảm bảo quyền học tập suốt đời của công dân
  • B. Tạo mọi điều kiện để người nghèo có cơ hội được học tập
  • C. Tạo môi trường cho công dân nâng cao nhận thức
  • D. Đáp ứng nhu cầu học tập của công dân
 • Câu 3:

  Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách giáo dục và đào tạo ở nước ta là

  • A. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài
  • B. Nâng cao chất lượng, hieeujq ủa giáo dục và đào tạo
  • C. Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hóa
  • D. Nâng cao hiệu quả của hoạt động khoa học và công nghệ
 • Câu 4:

  Nhà nước huy động mọi nguồn lực để phát triên giáo dục và đào tạo là thực hiện nội dung của phương hướng?

  • A. Mở rông quy mô giáo dục
  • B. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục
  • C. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục
  • D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục
 • Câu 5:

  Nhà nước tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế về giáo dục là nhằm

  • A. Tiếp cận chuẩn mực giáo dục tiên tiến của thế giới
  • B. Mở rộng quy mô giáo dục
  • C. Đa dạng hóa các hình thức giáo dục
  • D. Mở rộng quan hệ giao lưu quốc tế
 • Câu 6:

  Nội dung nào dưới đay thuộc phương hướng của chính scahs giáo dục và đào tạo nước ta?

  • A. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế
  • B. Củng cố và tăng cường quan hệ với các nước
  • C. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ
  • D. Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo
 • Câu 7:

  Phát triển giáo dục là sự nghiệp của

  • A. Nhà nước và của toàn dân
  • B. Đảng và Nhà nước
  • C. Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • D. Nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Câu 8:

  Nhà nước có chính sách đúng đắn trong việc phát triển, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài là nhằm

  • A. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo
  • B. Ưu tiên đầu tiên cho giáo dục
  • C. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục
  • D. Mở rộng quy mô giáo dục
 • Câu 9:

  Muốn nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, chúng ta phải

  • A. Thực hiện giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học
  • B. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục
  • C. Tăng cường hợp tác quốc tế và giáo dục
  • D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục
 • Câu 10:

  Đa dạng hóa các loại hình trường lớp và các hình thức giáo dục là nội dung cơ bản của phương hướng nào dưới đây?

  • A. Mở rộng quy mô giáo dục
  • B. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục
  • C. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục
  • D. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục