Địa lý 6 Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh mặt Trời

5 trắc nghiệm 3 bài tập SGK

Bài học Sự chuyển động của Trái Đất quanh mặt Trời sẽ giúp các em hiểu về sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời như thế nào? Và sự chuyển động đó đã tạo ra các hiện tượng mùa trên Trái Đất: Xuân, Hạ, Thu, Đông và các hiện tượng ngày đêm. Để hiểu sự chuyển động đó mời các em tìm hiểu bài học này. 

Tóm tắt lý thuyết

1. Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

 • Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đông trên quỹ đạo có hình elíp gần tròn.
 • Trái Đất chuyển động một vòng quanh Mặt Trời trên quỹ đạo hết 365 ngày và 6 giờ.
 • Trong khi chuyển động trên quỹ đạo quanh mặt trời, trục Trái Đất lúc nào cũng giữ nguyên độ nghiêng 66o33’ trên mặt phẳng quỹ đạo và hướng nghiêng của trục không đổi. Đó là sự chuyển động tịnh tiến.

Sự vận động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các mùa ở Bắc bán cầu

(Hình 23: Sự vận động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các mùa ở Bắc bán cầu)

2. Hiện tượng các mùa

 • Khi chuyển động trên quỹ đạo trục Trái Đất bao giờ cũng có độ nghiêng không đổi nên lúc nửa cầu bắc, lúc nửa cầu nam ngả về phía mặt trời sinh ra các mùa:
  • Nửa cầu hướng về phía Mặt Trời nhận được nhiều ánh sáng là mùa nóng.
  • Nửa cầu chếch xa mặt trời nhận được ít ánh sáng là mùa lạnh.
  • Các mùa đối lập nhau ở 2 nửa cầu trong một năm.
  • Một năm có 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.
 • Hiện tượng mùa: ngày 21/3

Ngày

Tiết Địa điểm bán cầu Vị trí bán cầu so với mặt Trời Lượng nhiệt và ánh sáng nhận được Bắt đầu mùa
21/3 Xuân phân Nửa bán cầu Bắc Hai nửa cầu hướng về Mặt Trời như nhau Lượng nhiệt và ánh sáng nhận được như nhau Xuân
Thu phân Nửa bán cầu Nam Thu

Sự vận động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các mùa ở Bắc bán cầu

(Sự vận động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các mùa ở Bắc bán cầu)

 • Hiện tượng mùa: ngày 22/6

Ngày

Tiết Địa điểm bán cầu Vị trí bán cầu so với mặt Trời Lượng nhiệt và ánh sáng nhận được Bắt đầu mùa
22/6 Hạ chí Nửa bán cầu Bắc Ngả gần nhất Nhận nhiều Hạ
Đông chí Nửa bán cầu Nam Chếch xa nhất Nhận ít Đông

 Sự vận động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các mùa ở Bắc bán cầu

( Sự vận động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các mùa ở Bắc bán cầu)

 

 • Hiện tượng mùa: ngày 23/9

Ngày

Tiết Địa điểm bán cầu Vị trí bán cầu so với mặt Trời Lượng nhiệt và ánh sáng nhận được Bắt đầu mùa
23/9 Xuân phân Nửa bán cầu Bắc

Hai nửa cầu hướng về Mặt Trời như nhau

Lượng nhiệt và ánh sáng nhận được như nhau

Thu
Thu phân Nửa bán cầu Nam Xuân

Sự vận động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các mùa ở Bắc bán cầu

(Sự vận động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các mùa ở Bắc bán cầu) 

 • Hiện tượng mùa: ngày 22/12

Ngày

Tiết Địa điểm bán cầu Vị trí bán cầu so với mặt Trời Lượng nhiệt và ánh sáng nhận được Bắt đầu mùa
22/12 Đông chí Nửa bán cầu Bắc Chếch xa nhất Nhận ít Đông
Hạ chí Nửa bán cầu Nam

Ngả gần nhất

Nhận nhiều Hạ

Sự vận động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các mùa ở Bắc bán cầu

(Sự vận động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các mùa ở Bắc bán cầu) 

Lời kết

Qua bài học này các em cần nắm được nội dung kiến thức sau: 

Sự chuyển động của Trái Đất như thê nào quanh mặt Trời. 

Hệ quả của nó đã tạo ra hiện tượng mùa như thế nào? 

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách giải Giải bài tập Địa lý 6 Bài 8 ở cuối bài học và tham gia làm phần thi Trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 8 để cũng cố kiến thức đã học.

Các em hãy cùng nhau tham khảo bài học tiếp theo: Bài 9: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247