Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 36 Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải

5 trắc nghiệm 4 bài tập SGK

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Ý nào sau đây không nói về vai trò của ngành giao thông vận tải?

  • A. Tham gia cung ứng nguyên liệu, vật tư, kĩ thuật cho sản xuất.
  • B. Đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, giúp cho các hoạt động sinh hoạt được thuận tiện.
  • C. Củng cố tinh thống nhất của nền kinh tế, tăng cường sức mạnh quốc phòng.
  • D. Góp phần phân bố dân cư hợp lí.
 • Câu 2:

  Sản phẩm của ngành giao thông vận tải là?

  • A. Chất lượng của dịch vụ vận tải.
  • B. Khối lượng vận chuyển.
  • C. Khối lượng luân chuyển.
  • D. Sự chuyển chở người và hàng hóa.
 • Câu 3:

  Người ta thường dựa vào tiêu chí nào sau đây để đanh giá cước phí vận tải hàng hóa?

  • A. Cự li vận chuyển trung bình.
  • B. Khối lượng vận chuyển.
  • C. Khối lượng luân chuyển.
  • D. Chất lượng dịch vụ vận tải.
 • Câu 4:

  Nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển, phân bố và hoạt động của ngành giao thông vận tải là?

  • A. Sự phất triển và phân bố ngành cơ khí vận tải.
  • B. Sự phát triển và phân bố ngành cơ khí vận tải.
  • C. Mối quan hệ kinh tế giữa nơi sản xuất và nơi tiêu thụ.
  • D. Trình độ phát triển công nghiệp của một vùng.
 • Câu 5:

  Ý nào sau đây thể hiện ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải?

  • A. Là tiêu chí để đặt yêu cầu về tốc độ vận chuyển.
  • B. Quyết định sự phát triển và phân bố mạng lưới giao thông vận tải.
  • C. Quy định mật độ, mạng lưới các tuyến đường giao thông.
  • D. Quy định sự có mặt và vai trò của một số loại hình vận tải.